NÁVRHY SYSTÉMOV
 

 

   

 Pri návrhu systémov filtrácie a odsávania  zohľadňujeme predovšetkým potreby a požiadavky zákazníka, primeranosť finančných nákladov na riešenie projektu a návratnosť vložených investícií. Pritom je však nevyhnutné, aby navrhnuté riešenia boli v súlade s platnými normami a predpismi, aby brali do úvahy  prostredie, v ktorom bude zariadenie  umiestnené a bezpečnosť zamestnancov.

Po obhliadke pracoviska,  vypracujeme grafický projekt v programe AutoCad s rozmiestnením zariadení a prívodov  a predbežnú cenovú kalkuláciu.