RIEŠENIA PODĽA ATEX
 

 

   

 Pri výrobe, spracovaní, úprave, likvidácii, skladovaní či preprave sypkých hmôt, dreva, uhlia, organických farbív, organických látok (múka, cukor, slad, kakao a pod.) môže vznikať výbušné ovzdušie, t.j. zmesi vzduchu a horľavých plynov, pár, hmiel alebo prachu.
Smernica ATEX stanovuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich v potenciálne výbušnom prostredí ako aj technické požiadavky na zariadenia umiestnené v prostredí s nebezpečím výbuchu.

Priestory s nebezpečím výbuchu sa delia na zóny, kategorizované podľa druhu látky, ktorá sa v priestore vyskytuje, a podľa početnosti jej výskytu. Zóna s výskytom plynov alebo výparov sa klasifikuje ako zóna 0 tam, kde je výbušná atmosféra prítomna stále alebo po dlhú dobu. Zóna 1 označuje miesta, kde je za normálnych prevádzkových podmienok pravdepodobný výskyt výbušnej atmosféry, a zóna 2 zahŕňa miesta, kde nie je za normálnych prevádzkových podmienok pravdepodobný výskyt výbušnej atmosféry, a pokiaľ nastane, pretrváva tento stav len krátku dobu. Z hľadiska nebezpečia spojeného s výskytom prachu a prachových častíc sú oblasti klasifikované ako zóna 20, zóna 21 a zóna 22, pričom definície sú obdobné ako pri plynoch.
Celková úroveň bezpečnosti v prostredí s nebezpečím výbuchu je daná kombináciou technických a organizačných opatrení.

Firma Envirotech spol. s r.o. ponúka riešenia na odsávanie a filtráciu plynov/prachu v potenciálne výbušnom prostredí aplikáciou filtračných systémov s použitím nasledovných typov:

Filtrov : NFKZ
            NFSZ
            NFPZ
            Cyclopac
            Cyclopex
            FMKZ
            FMCZ

Rotačných/spätných klapiek: EA-MRP
                                         NRSZ
                                         CARZ

Ventilátorov : Combifab

Zásobníkov: Silo